ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្មបានចាប់កុសលជាបច្ច័យចំនួ​ន៦លានរៀលសម្រាប់​បន្តសាងសង់ព្រះវិហារ

ចប់កម្មវិធីក្នុងវត្តភ្នំប្រុសឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្មនិងលោកជំទាវបានបន្តដំណើរមកកាន់វត្តពុទ្ធិការាម ក្នុងឃុំក្រឡាដើម្បីមក ពិនិត្យការសាងសង់វិហារ។ដោយពិនិត្យឃើញថា វត្តនៅមានការខ្វះខាត លោក និងសហការីបានចាប់កុសលជាបច្ច័យចំនួន៦លានរៀលបន្ថែមទៀតសម្រាប់បន្តសាងសង់ព្រះវិហារ៕ដោយ៖សហការី

This is gucci replica a very loving story: the founder honoured a mother’s handbags replica during a replica handbags , but the mother has always used it inconveniently. The handle was too replcia watches uk , and it was rolex replica ; so the founder of Xiaoshun personally remodeled the bag for his mother and named it “I AM NOT”, then decided to create a practical and design brand of the same name.