ឥទ្ធិព​លនៃព្យុះទី៣ឈ្មោះស៊ីនឡាគូ (SINLAKU)នឹងធ្វើឱ្យខ្យល់មូសុងនិរតី​បង្កើនល្បឿនបក់​បោកខ្លាំងមក​លើកម្ពុជា

ឥទ្ធិពលនៃព្យុះទី៣ឈ្មោះស៊ីនឡាគូ (SINLAKU)នឹងធ្វើឱ្យខ្យល់មូសុងនិរតីបង្កើនល្បឿនបក់បោកខ្លាំង មកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពី ថ្ងៃទី០១ ដល់ ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហានេះដែលមានស្ថានភាពដូចខាងក្រោមនេះ៖