រដ្ឋាភិបាល​ចេញសេចក្តីណែនាំអំពីវិធានការបន្ថែមដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រង​ផលប៉ះពាល់លើវិស័​យសំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ នៅក្នុងបរិការណ៍នៃវិបត្តិនិងការស្ដារនិង​ជំរុញកំ​ណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​ក្រោយពីវិ​បត្តិនៃជំងឺកូវី​ដ-១៩

រដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីណែនាំអំពីវិធានការបន្ថែមដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់លើវិស័យសំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ នៅក្នុងបរិការណ៍នៃវិបត្តិនិងការស្ដារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រោយពីវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩។