បរិយាយ

ទស្សនៈ៖បើគេប្រើ៤ក្បាច់សម្រាប់ដាក់​បន្ទុកទៅលើអ្នក​សារព័ត៌មាននឹងជួប​ហានិភ័យ

បើគេប្រើ៤ក្បាច់សម្រាប់ដាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដូចជាបញ្ចេះចម្លើយដឹកមុខចម្លើយលួងលោមចម្លើយនិងបង្ខំចម្លើយ។អ្នកក្រសែតនឹងជួបហានិភ័យជាក់ជាពុំខានឡើយ។ដូច្នេះសូមអ្នកក្រសែតចៀសឲ្យផុតនូវ៤ក្បាច់ខាងលើនេះ។សម្រាប់រូបខ្ញុំបាទពុតសាម៉ាត់បានចៀសផុតនៅក្បាច់គុន៤នេះតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥ដែលចាប់អាជីពសារព័ត៌មានរហូត២០២០នេះដោយសារគុណទឹកដោះឪពុកម្តាយថ្លៃ។ប៉ុន្តែនៅថៃ្ងខាងមុខមិនដឹងទេ(អនាគត)បើគេប្រើ៤ក្បាច់នេះ៕ពុតសាម៉ាត់

cns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *