ក្រសួងធនធានទឹកជូនដំណឹងអាកាសធាតុ​ចុះត្រជាក់ក្នុងសី​តុណ្ហភា​ពអប្បរមារហូត​ដល់១៦អង្សាសេ

ក្រសួងធនធានទឹកព្យាករណ៍ថាចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ដល់ថ្ងៃទី០៩ខែធ្នូខាងមុខស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្ដមួយចំនួននឹងចុះត្រជាក់ក្នុងសីតុណ្ហភាពអប្បរមារហូតដល់១៦អង្សាសេ។