អន្តរជាតិ

ប្រទេសហ្វីលីពីនរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងវីរុស​​ថ្មីចំនួន២៧៦ករ​ណីមនុស្សស្លាប់១​០នាក់ទៀត

ហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកឆ្លងវីរុសនេះចំនួន២៧៦នាក់និងអ្នកស្លាប់១០នាក់ទៀតដែលនាំឱ្យមានករណីសរុបដល់ទៅ៨.៤៨៨នាក់និងអ្នកស្លាប់ដល់ទៅ៥៦៨នាក់។ខណៈ២០នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយឡើងវិញដែលនាំមកនូវការជាសះស្បើយសរុបដល់១.០៤៣ នាក់៕

cns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *