ព័ត៌មានជាតិ

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជា​តិស្ថិតក្នុងភាព​អាសន្នដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់​ជាធរមាន

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន ត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋស្តីទី សម្តេចសាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ចុះហត្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាធរមានហើយចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០តទៅ។

cns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *