អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​និង​សោត​ទស្សន៏​បង្ហាញ​ប្រព័ន្ធបណ្តា​ញ​សង្គម​មួយ​ចំនួន​ដែ​ល​​បង្កើត​ព័ត៌មាន​​ក្លែងក្លាយ

អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​និង​សោត​ទស្សន៏​បង្ហាញ​ប្រព័ន្ធបណ្តាញ​សង្គម​មួយ​ចំនួន​ដែល​​បង្កើត​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ​ ​ ក្នុងចេតនាទុច្ចរិត​បំភ្លៃ​ បំភាន់​ និងបង្វែរស្ថានការណ៏​ ដើម្បីបង្កាច់បង្ខូច​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ កេងចំណេញផលប្រយោជន៏ផ្ទាល់ខ្លួន​បង្កអោយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ មាន​ការ​ភ័យ​ខ្លាច​ និង​ចលាចលក្នុង​សង្គម​