ក្រសួង​សុខាភិ​បាលប្រកាស​រក​ឃើញករណីវិជ្ជមានជំ​ងឺកូវីដ១៩ចំនួន០៥ករណីថ្មីធ្វើឱ្យចំ​នួន​សរុប​កើនដល់៩៦​នាក់​និ​ង​សះស្បើយ​ស​រុ​ប១០​នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន០៥ករណីថ្មីធ្វើឱ្យចំនួនសរុបកើនដល់៩៦នាក់ និងសះស្បើយសរុប១០នាក់