ក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចលើ​កពេលកិច្ចប្រជុំកំពូល​ពិសេសអា​ស៊ាន-អាមេរិក

ក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចលើកពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាន-អាមេរិក