គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីសា​មគ្គីភាពជាសក​លទប់ស្កាត់មេ​រោគខូវីដ-១៩

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីសាមគ្គីភាពជាសកលទប់ស្កាត់មេរោគខូវីដ-១៩