ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ពីករណីធ្វើតេស្ដវីរុស​កូរ៉ូណាថ្មី(COVID-19)​លើស្រ្ដីជនជា​តិអាមេរិកម្នាក់​នៅ​ម៉ាឡេស៊ីក្រោយពីចាកចេញពីនា​វាWesterdam

ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាករណីធ្វើតេស្ដវិជ្ជមានវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី(COVID-19) លើស្រ្ដីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ នៅម៉ាឡេស៊ីក្រោយពីចាកចេញពីនាវាWesterdamដែលចូលចតនៅកម្ពុជាក្រសួងបានធ្វើសំណើទៅក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ជាផ្លូវការតាមរយៈក្រសួងការបរទេស