អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីវឌ្ឍនភាពក្រសួងបរិស្ថាន​និងបច្ចុប្បន្នភាពនៃ​បរិស្ថាន​គុណភាពខ្យល់​នៅកម្ពុជា

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីវឌ្ឍនភាពក្រសួងបរិស្ថាននិងបច្ចុប្បន្នភាពនៃបរិស្ថាន គុណភាពខ្យល់នៅកម្ពុជា ដែលនឹងប្រព្រឹត្ដទៅ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០