ក្រសួងសុខា​ភិបាលជូនដំណឹងស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពនិងវិ​ធានបង្ការនៃជំ​ងឺរលាកសួតដោយវី​រុសកូរ៉ូ​ណាថ្មី (nCoV2019)

ក្រសួងសុខាភិបាលជូនដំណឹងស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពនិងវិធានបង្ការនៃជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី (nCoV2019)