ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួ​ងកសិក​ម្មចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានច្រានចោលពាក់ព័ន្ធការចុះផ្សព្វផ្សាយគយហុ​ងកុងបានរឹ​បអូសឈើ​តម្លៃ១៤០០០​០ដុល្លាស​ហរដ្ឋអាមេរិក

ក្រសួងកសិកម្មចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានច្រានចោលពាក់ព័ន្ធការចុះផ្សព្វផ្សាយគយហុងកុងបានរឹបអូសឈើតម្លៃ១,១លានដុល្លារហុងកុង(១៤០០០០ដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក)។

 

 

cns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *