ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបា​លបញ្ជាក់ពី​ការស្លាប់រ​បស់ស្ដ្រីជន​ជាតិខ្មែរ​ម្នាក់អាយុ៥៥ឆ្នាំដោយសារជំងឺកូវីដ១៩

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី៣០ខែមេសាឆ្នាំ២០២១នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសពីការស្លាប់របស់ស្ដ្រីជនជាតិខ្មែរម្នាក់អាយុ៥៥ឆ្នាំដោយសារជំងឺកូវីដ១៩នៅខេត្តព្រះសីហនុ។

cns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *