ព័ត៌មានជាតិ

គ​ណនីបណ្តាញ​សង្គមហ្វេសប៊ុក​ចំនួន៥កំពុងផ្សព្វ​ផ្សាយលក់ផ​លិត​ផលស​ម្រកទម្ងន់​​Natural Seed DD Slirmត្រូវបា​ន​ហាមឃាត់

មានការហាមឃាត់គណនីបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកចំនួន៥កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលសម្រកទម្ងន់ NaturalSeedDDSlirmគ្មានលេខបញ្ជីកាពីក្រសួងសុខាភិបាល។នេះបើតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានក្រសួងសុខាភិបាល។សហការី

cns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *